+48 510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Statut fundacji


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji pod nazwą Fundacja „Powiemy to” działa na podstawie przepisów Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( jt. Dz.U. z 1991r. nr 46 poz.203 z późn.zm), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( jt. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Grzegorza Chmielewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Grażynę Lewicką w Kancelarii Notarialnej w Lublinie, przy ulicy Jasnej, w dniu 8.12.2015. Repertorium A Nr 5457/2015.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Lublin.

2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

4. Realizacja zadań statutowych może być prowadzona z innymi podmiotami.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

§ 4

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe by przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonych dla Fundacji.


Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest:

1. Działalność na rzecz osób z zaburzeniami  mowy i komunikacji, ich rodzin i bliskich.

2. Działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, ich rodzin i bliskich.

4. Działalność w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

5. Działalność na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzin i bliskich.

6. Działalność charytatywna.

7. Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

8. Działalność w obszarze kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.

9. Działalność na rzecz osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

10. Działalność w zakresie promowania i organizowania wolontariatu.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Zapewnianie kompleksowej pomocy, dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji, oraz dla ich rodzin i bliskich:

a) organizowanie specjalistycznych usług terapeutycznych: konsultacji i terapii z logopedą, psychologiem, pedagogiem, oraz w zależności od potrzeb z innymi specjalistami;

b) organizowanie grup samopomocy i warsztatów;

c) organizowanie turnusów terapeutycznych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych;

d) uruchomienie i prowadzenie Specjalistycznej Poradni dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji.

2. Rozpowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń mowy i komunikacji w społeczeństwie:

a) prowadzenie badań, prezentowanie i publikowanie wyników;

b) prowadzenie strony internetowej. Zamieszczanie informacji związanych z tematyką zaburzeń mowy i komunikacji;

c) przygotowywanie i wydawanie własnych materiałów poświęconych tematyce zaburzeń mowy i  komunikacji;

d ) organizowanie szkoleń oraz konferencji.

3. Aktywizowanie i integrowanie osób z zaburzeniami mowy i komunikacji oraz ich rodzin i bliskich poprzez:

a) organizowanie wycieczek, wyjazdów turystycznych, spotkań integracyjnych;

b) organizowanie imprez i zawodów sportowych;

c) organizowanie pokazów, wystaw, konkursów kulturalnych.

4. Promowanie, organizowanie i rozwijanie wolontariatu na rzecz osób z zaburzeniami mowy i komunikacji:

a) zachęcanie do podejmowania działalności wolontarystycznej;

b) organizowanie wolontariatu, angażowanie wolontariuszy w ramach zadań statutowych Fundacji;

c) organizowanie szkoleń dla wolontariuszy;

d) wydawanie dyplomów  i odznak dla aktywnych wolontariuszy.

5. Współdziałanie z jednostkami administracji rządowej, samorządowej i pozarządowej, oraz placówkami zdrowia i oświaty.

6. Organizowanie zbiórek publicznych, podejmowanie działań mających na celu pozyskanie sponsorów i darczyńców do realizacji celów statutowych.

7. Wsparcie finansowane i rzeczowe dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji, ich rodzin i bliskich.

§ 7

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

a) działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, ich rodzin i bliskich;

c) działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;

d) działania z dziedziny nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

e) działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

a) działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b) działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

c) działalność charytatywna;

d) działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, ich rodzin i bliskich;

f) działania z dziedziny aktywizacji dzieci i młodzieży, oraz ich rodzin i bliskich;

g) działania z dziedziny nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

h) działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

i) działania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu;

j) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

k) działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;

l) działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.


Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) środków z Unii Europejskiej dostępnych w ramach realizowanych projektów,

c) dotacji i subwencji od osób prawnych,

d) zbiórek publicznych,

e) majątku fundacji,

f) odsetek i lokat bankowych,

g) odpłatnej działalności statutowej.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§10

1. Fundacja realizując cele statutowe może zatrudniać pracowników i angażować w pracę wolontariuszy.

2. Realizując zadania statutowe Fundacja może wchodzić współprace z innymi podmiotami, osobami, instytucjami, organizacjami.

3. Fundacja może realizować swoje cele poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających.

4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie   instytucji o zbliżonych celach statutowych,  instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.


Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

1. Władzami Fundacji jest:

a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

b) Rada Fundacji zwana dalej Radą

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

4. Zarząd jest powoływany na okres kadencji 5 lat.

5. Fundator wchodzi w skład Zarządu Fundacji i stoi na jego czele jako Prezes Zarządu.

6. Kolejny skład Zarządu powoływany jest przez Fundatora.

7. Członkowie Zarządu mogą być ponownie powoływani do jego składu po upływie kadencji.

8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) upływu kadencji,

b) złożenia pisemnej rezygnacji,

c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

d) śmierci członka Zarządu,

e) odwołania.

9. Odwołanie i powołanie nowego członka Zarządu może nastąpić w każdej chwili przez Fundatora. 

10. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zlecenia.

11. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji,

b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

c) realizacja celów statutowych,

d) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów pracy,

e) sporządzania sprawozdania z działalności Fundacji,

f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

g) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

h) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

i) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

j) wnioskowanie, decydowanie o połączeniu z inną Fundacją,

k) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

l) podejmowanie uchwał o działalności nieodpłatnej, odpłatnej w obszarze działalności pożytku publicznego.

3. Uchwały podejmowane są przez zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§ 14

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na kadencję 5 lat.

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. 

4. Kolejny skład Rady powołuje Fundator.

5. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady powołuje swą decyzją Rada.

6. Odwołanie i powołanie nowego członka Rady może nastąpić w każdym czasie  przez Fundatora.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji. 

8. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą byś spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim, lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu.

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie nie wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

9. Członek Rady może pisemnie zrezygnować z członkostwa w Radzie.

10. Rada Fundacji jest wewnętrznym organem kontrolnym Fundacji, opiniującym i   doradczym.

11. Do kompetencji Rady należy:

a) Coroczna ocena działań Fundacji oraz podjęcie decyzji o przyjmowaniu sprawozdań rocznych Fundacji.

b) Wyrażanie opinii i nadzór w sprawach zgłoszonych przez Fundatora, lub Zarząd Fundacji.

12. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż raz na pół roku.

13. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, oraz pracownicy w celu udzielania wyjaśnień.

14. Uchwały podejmowane są przez Radę zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków.

15. Regulamin pracy Rady ustala, zmienia i zatwierdza jej przewodniczący. Posiedzenia Rady mogą się odbywać poza siedzibą Fundacji.

16. Rada Fundacji może powołać  jako ciało doradcze – Komisję Programową,  określa przy tym skład oraz kompetencje Komisji.

§16

Zabronione jest:

1. Udzielane pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do Fundatora Fundacji, członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób z którymi członkowie władz fundacji  oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora Fundacji, członków organów Fundacji, lub pracowników Fundacji oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystania majątku Fundacji na rzecz Fundatora Fundacji, członków organów, lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego


.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 17

Zmian w statucie i w celach statutu Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. W uchwale likwidującej Fundację Zarząd wyznacza osobę likwidatora oraz określi zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.

5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.