Fundacja „Powiemy To”

Fundacja „Powiemy To”  powstała 14 stycznia 2016 roku w Lublinie.  Fundacja od 20 marca 2020 roku jest przedsiębiorstwem społecznym. Działalność Fundacji obejmuje zapewnianie kompleksowego wsparcia dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji, od 1 stycznia 2019 Fundacja prowadzi Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Powiemy To”.

Cele

1. Działalność na rzecz osób z zaburzeniami mowy i komunikacji, ich rodzin i bliskich.

2. Działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, ich rodzin i bliskich.

4. Działalność w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

5. Działalność na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzin i bliskich.

6. Działalność charytatywna.

7. Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 8. Działalność w obszarze kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.

9. Działalność na rzecz osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

10. Działalność w zakresie promowania i organizowania wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Zapewnianie kompleksowej pomocy dla osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych niepełnosprawnością, ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób przebywających w pieczy zastępczej, oraz osób w kryzysie psychicznym poprzez:
a) organizowanie specjalistycznych usług terapeutycznych i edukacyjnych: konsultacji i terapii z logopedą, psychologiem, pedagogiem, fizjoterapeutą oraz w zależności od potrzeb z innymi specjalistami;
b) organizowanie grup samopomocy i warsztatów;
c) organizowanie turnusów terapeutycznych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych;
d) uruchomienie i prowadzenie Specjalistycznej Poradni;
e) uruchomienie i prowadzenie Przedszkola, lub Szkoły Podstawowej.
2. Rozpowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń mowy i komunikacji w społeczeństwie:
a) prowadzenie badań, prezentowanie i publikowanie wyników;
b) prowadzenie strony internetowej. Zamieszczanie informacji związanych z tematyką zaburzeń mowy i komunikacji;
c) przygotowywanie i wydawanie własnych materiałów poświęconych tematyce zaburzeń mowy i komunikacji;
d ) organizowanie szkoleń oraz konferencji.
3. Aktywizowanie i integrowanie osób niepełnosprawnych, wykluczonych, zagrożonych niepełnosprawnością lub wykluczeniem społecznym:
a) organizowanie wycieczek, wyjazdów turystycznych, spotkań integracyjnych;
b) organizowanie imprez i zawodów sportowych;
c) organizowanie pokazów, wystaw, konkursów kulturalnych.
4. Promowanie, organizowanie i rozwijanie wolontariatu:
a) zachęcanie do podejmowania działalności wolontarystycznej;
b) organizowanie wolontariatu, angażowanie wolontariuszy w ramach zadań statutowych Fundacji;
c) organizowanie szkoleń dla wolontariuszy;
d) wydawanie dyplomów i odznak dla aktywnych wolontariuszy.
5. Współdziałanie z jednostkami administracji rządowej, samorządowej i pozarządowej, oraz placówkami zdrowia i oświaty.
6. Organizowanie zbiórek publicznych, podejmowanie działań mających na celu pozyskanie sponsorów i darczyńców do realizacji celów statutowych.
7. Wsparcie finansowane i rzeczowe osób niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością lub wykluczeniem społecznym.
8. Integrację społeczną i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
a) zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub
b) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
9. Realizację usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ww. celu Fundacji, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%.
10. Reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
11. Działania na rzecz społeczności lokalnej, w której działa fundacja.