Fundacja „Powiemy To” 

Fundacja „Powiemy To” została założona 14 stycznia 2016 roku w Lublinie. Od 20 marca 2020 roku fundacja uzyskała status przedsiębiorstwa społecznego, od 9 grudnia 2022 fundacja została przedsiębiorstwem społecznym na podstawie decyzji wojewody lubelskiego. Jej głównym celem jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji. Wspiera także osoby niepełnosprawne, zagrożone niepełnosprawnością oraz zagrożone wykluczeniem społecznym.

Od 1 stycznia 2019 roku Fundacja prowadzi Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o nazwie „Powiemy To”. Jej cele obejmują szeroki zakres działań:

  1. Wspieranie osób z zaburzeniami mowy i komunikacji, ich rodzin oraz bliskich.
  2. Działanie na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
  3. Pomoc dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, wraz z ich rodzinami.
  4. Działalność w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  5. Wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, oraz ich rodzin.
  6. Prowadzenie działań charytatywnych.
  7. Promowanie kultury fizycznej i sportu.
  8. Promowanie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.
  9. Działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych ubóstwem.
  10. Promowanie i organizowanie wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez różnorodne działania, w tym zapewnianie specjalistycznych usług terapeutycznych i edukacyjnych, organizowanie grup samopomocy i warsztatów, a także turnusów terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Dodatkowo, fundacja promuje wiedzę na temat zaburzeń mowy i komunikacji w społeczeństwie poprzez badania, publikacje, szkolenia oraz konferencje.

Aby integrować i aktywizować osoby niepełnosprawne i wykluczone społecznie, fundacja organizuje wycieczki, wydarzenia sportowe, pokazy, wystawy oraz konkursy kulturalne. Wspiera także rozwijanie wolontariatu oraz współpracuje z różnymi jednostkami administracji, placówkami zdrowia i oświaty.

Jako część działań na rzecz społeczności lokalnej, Fundacja „Powiemy To” działa w kierunku reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jej działania obejmują szeroki zakres, mający na celu poprawę jakości życia oraz wsparcie różnorodnych grup społecznych.