1. Indywidualna pomoc specjalistyczna jest realizowanie w formie

  • konsultacji z psychologiem lub logopedą
  • terapii psychologicznej lub logopedycznej

2.  Godzina terapii trwa 60 minut, od uczestnika pobierana jest opłata 60 złotych.

3.  Spotkania odbywają się w siedzibie Fundacji „Powiemy To” przy ul. Narutowicza 74.

4. Uczestnik, który nie może się stawić na umówione wcześniej spotkanie ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie terapeutę. Nieusprawiedliwiona  nieobecność skutkuje przerwaniem terapii.

5. Terapeuta zobowiązuje się do prowadzenia terapii zgodnie z obowiązującymi standardami psychologicznymi i logopedycznymi.

6. Terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa. Zachowuje w tajemnicy informacje uzyskane od uczestnika zajęć, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.